OBCHODNÍ PODMÍNKY e-shopu www.autoroutil.cz

Marek Řoutil
Bukovany 60, 772 00, Olomouc
IČ:48015351

tel:602778712

info@autoroutil.cz

 

 

 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autoroutil.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.autoroutil.cz (dále jen „webová stránka“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.2.
Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.2.1, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

 

1.2.1. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 1.3.1. těchto obchodních podmínek.

1.3.
Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.3.1. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí

 

1.3.1. Jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5.
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
1.6.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.
3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající je plátcem DPH. Cena zboží nezahrnuje poštovné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

 

3.4.1. zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ).
3.4.2. objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
3.4.3. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.
Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, neboť systém internetového obchodu prodávajícího neumožňuje kupujícímu odeslání objednávky bez předchozího potvrzení těchto obchodních podmínek.
3.7.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, může být objednávka kupujícího stornována, z důvodu pochybnosti existence objednávajícího subjektu.
3.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9.
Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu na zákaznické lince AUTO ŘOUTIL (+420 602 77 87 12), nebo písemně na mailu info@autoroutil.cz

ZÁLOHA, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
U skútru na objednání s dopravou domů a u specifických náhradních dílů může prodávají požadovat zálohu. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

4.2
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pasteurova 8a,Olomouc,772 00
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4200157799/6800, vedený u SBERBANK  ,  a.s., (dále jen „účet prodávajícího“)
- bezhotovostně platební kartou – on-line přes internet 3D Secure
- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

 

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.
Veškeré slevové kupóny získané na nákup v našem e-shopu s procentuální slevou lze využít pouze na nákup libovolného zboží nepodléhající registraci, jako jsou např. náhradní díly, příslušenství atd.. Slevové kupóny s procentuální slevou nelze využít na nákup motorových vozidel, jako jsou skútry, motorky, mopedy, čtyřkolky a auta, motorové stroje podléhající registraci.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. U každého zboží je uvedena jeho dostupnost. Upozorňujeme, že položky označené "akce/výprodej" jsou omezeného množství. Tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob.
5.2.
Zboží je možné si osobně vyzvednout na prodejně v Olomouci,Pasteurova 8a nebo na odběrných místech Heureka point dle nabídky odběrných míst v internetovém rozhraní. Zboží je možné zaslat prostřednictvím České pošty a přepravní služby PPL – nelze posílat skútry a čtyřkolky. Zboží lze dodat i do zahraničí prostřednictvím daných přepravních společností. Ceník poštovného a přepravného dle přepravních společností je součástí obchodních podmínek.
5.3.
Pro běžné zásilky do 50 kg váhy - probíhá ve všední dny v době od 8:00 do 17:00 hodin s možností uložení a vyzvednutí na dodací poště nebo nejbližším depu zvoleného dopravce. Rozměrné a těžké zásilky jako jsou skútry a motorky (nad 50 kg) jsou doručovány naší firmou - doprava skútrů a čtyřkolek s dobou dodání do 14dní od naskladnění objednaného modelu skútru či motorky. Pokud se jedná o příplatkovou verzi dopravy skútrů a čtyřkolek probíhá doprava ve většině případů do 5 pracovních dnů.
5.4.
Kupující, který se rozhodne pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně,musí být toto zboží na stránkách e-shopu na prodejně dostupné (skladem). V takovém případě prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách. Zboží je možné vyzvednout nejdříve 2 hodiny od odeslání objednávky (nejlépe však po přijetí potvrzení, že je zboží připraveno k osobnímu odběru). Kupující má právo si zboží v prodejně prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí.
5.5.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.6.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.7.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.8.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, případně ochranné lepící pásky s logem autoroutil.cz a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.
5.9.
Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list. V případě využití naší dopravy skútrů a čtyřkolek je potvrzen ihned po kontrole a převzetí zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
6.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Marek Řoutil,Bukovany 60,772 00 Olomouc,tel. 602778712 nebo e-mailem na info@autoroutil.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty – 14 dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na výše uvedenou adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupující bude obratem informován o přijetí formuláře.
6.3. Veškeré zboží je nutné vrátit nepoužité. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení použitého zboží má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn ji jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy , kde již začalo s plněním, je kupující povinen zaplatit poměrnou část ceny.
6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to buď na prodejně v Olomouci, nebo prostřednictvím dopravce. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Peněžní prostředky budou navráceny včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který byl jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízených. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLŇENÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

7.3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
7.8. Montáž náhradních dílů
Veškeré díly jsou určeny výhradně k montáži v odborných servisech specializujících se na opravy skútrů a motocyklů, které k této činnosti mají potřebné vybavení a jejichž pracovníci mají potřebná školení ke správné montáži náhradních dílů. Náhradní díly neobsahují návod k montáži, neboť vzhledem k výše uvedenému, nejsou určeny k montáži spotřebitelem. Neodbornou montáží se vystavujete riziku ztráty záruky.
7.9. Zpětný odběr akumulátorů
Naše firma provádí zpětný odběr akumulátorů od svých zákazníků na naší prodejně v Olomouci. Staré akumulátory (baterky) je možné také bezplatně odevzdat v tzv. sběrném dvoře, který je nejblíže bydlišti kupujícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autorouti.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
9.8.3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9 Bezpečnost a ochrana informací
9.9.1
. Vešketá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě výjimkou partnerů zajišťujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnost apod. (sdělení jména a adresy dodání)
9.9.2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
9.9.3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů (GDPR), a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům. Provozovatelem je:

Marek Řoutil
Pasteurova 8a
779 00  Olomouc
IČO: 48015351
DIČ: CZ6809160853
(dále jen Správce)

Správce prohlašuje, že má s dodavateli softwaru řádnou zpracovatelskou smlouvu kvůli přístupu k sobním datům svých zákazníků.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Marek Řoutil, Bukovany 60, PSČ 77200, adresa elektronické pošty - info@autoroutil.cz., telefon - +420 602778712
12.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později.


Auto Řoutil cz | Copyright © 2013 | mapa stránek